В съответствие с Директива 1993/43/EEC и съгласно последните изменения в Закона за храните производителите и търговците на храни трябва да разработват, въвеждат и прилагат Система за оценка на опасностите и за контрол на критичните точки(НАССР Система) с цел осигуряване на безопасността на храните.
Собственикът или управителят е юридически задължен да разбира HACCP и да може да обясни как тя е приложена на практика в бизнеса. Въвеждането на системата HACCP е задължително за всички предприятия от хранително-вкусовата промишленост

HACCP предоставя на бизнеса рентабилна система за контрол на безопасността на храните като се започне от съставките, преминава се през производството и съхраняването и се стигне до дистрибуцията, продажбата и обслужването на крайния потребител. Превантивният подход на HACCP не само подобрява управлението на безопасността на храните, но допълва и други системи за управление на качеството. Основните предимства на HACCP са:
 • Спестява парите на вашия бизнес в дългосрочна перспектива
 • Не ви позволява да отровите вашите клиенти
 • Повишават се стандартите за безопасност на храните
 • Гарантира ви, че отговаряте на всички изисквания на закона
 • Дава ви добра организация за производството на безопасна храна
 • Предлага добра организация на персонала, като насърчава екипната работа и повишава ефективността
 • Ще имате надлежна защита в съда


Разработване, поддържане и актуализация на НАССР:
Ганчо Иванов Петров
ЕТ “Фурор”- Ганчо Петров
boss@travelbg.info
www.haccp.travelbg.info
0897 976248