НАССР системата се основава на :
1.Описание и анализ на потенциалните опасности за замърсяване на храните при извършването на всеки етап от производствените операции и определяне на мерките за техния контрол (Принцип 1);
2.Определяне на етапите от технологичния процес, където съществуват възможности за поява на потенциалните опасности и вземане на решение кои от тях са най-съществени за безвредността на храните(Принцип 2);
3.Определяне и установяване на границите на безопасност за всяка критична контролна точка (Принцип3);
4.Определяне и въвеждане на процедури за наблюдение (мониторинг) на опасностите в критичнитеконтролни точки (Принцип 4);
5.Въвеждане на корективни действия при отклонение в критичните контролни точки (Принцип 5);
6.Периодично преразглеждане на НАССР системата (верификация) с оглед на нейната ефективност или актуализация в случаите на настъпили промени в производствения процес и/или произвежданата храна(Принцип 6);
7.Документиране на НАССР системата и съхраняване на информацията (Принцип 7).

Изградена на базата на горните седем международно признати принципи, Системата НАССР насочва вниманието на производителите към онези стъпки на протичащите процеси, които имат критично значение за безопасността на произвежданите от тях хранителни продукти.